Regulamin

Wynajem namiotów i wyposażenia

FIRMA HANDLOWA PLUS OFIARA MAŁGORZATA, specjalizuje się w wypożyczaniu namiotów imprezowych, drewnianych podłóg oraz wyposażenia.

Działalność firmy, prowadzona jest  głównie w województwach: podkarpackim, małopolskim, świętokrzyskim , realizujemy także zamówienia na pozostałym terenie Polski, jednak wymaga to szczególnych ustaleń.

 

REGULAMIN WYNAJMU

PODSTAWOWA ZASADA

     1.Usługę wynajmu namiotów – realizujemy wyłącznie z własnym  transportem i montażem.

OGÓLNE ZASADY

 1. Wynajmujemy namioty głównie do celów imprezowych, nie prowadzimy wynajmu namiotów jako magazyny.
 2. Wszelkie ustalenia co do wykonania usługi, muszą być potwierdzone umową pisemną oraz wpłatą bezzwrotnej 50% zaliczki. O pierwszeństwie zamówienia, stanowi data wpływu kwoty zaliczki na podane w umowie konto.

 

TERMIN WYNAJMU

 1. Czas usługi wynajmu namiotów imprezowych, podłóg tanecznych oraz wyposażenia: stołów, krzeseł, ław biesiadnych, dekoracji, oświetlenia, obejmuje okres trwania całej imprezy. Jednak dopuszczamy zmianę terminów, po ustaleniach z zamawiającym.
 2. Dopuszczamy wynajem długoterminowy za stosowną dopłatą.

 

CENA ZAMÓWIENIA

 1. Cena usługi uzależniona jest od wielkości zamówienia, transportu, rodzaju terenu, terminu, promocji, dlatego ustalana jest indywidualnie.

 

ZAMÓWIENIE/ REZERWACJA/PŁATNOŚĆ

 

 1. Klient dokonuje rezerwacji e-mailem lub osobiście w siedzibie firmy , FIRMA HANDLOWA PLUS OFIARA MAŁGORZATA, WOLA CHORZELOWSKA 74A, 39-333 SARNÓW w formie pisemnej.
 2. Zamawiający zobowiązany jest do dokładnego i szczegółowego opisu terenu, nierówności, obszaru montażu namiotu lub podłogi, w celu uniknięcia przykrych niespodzianek podczas realizacji zamówienia.
 3. Zleceniodawca i zleceniobiorca ustalają ilość zamawianego sprzętu, cenę, termin realizacji, dokładny adres montażu.
 4. Potwierdzeniem przyjęcia zamówienia jest umowa ( określająca usługodawcę, zamawiającego, adres montażu, dane kontaktowe, wartość zamówienia, termin realizacji, znajomość zasad BHP, zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia, podpis klienta) oraz wpłata 50% zaliczki liczonej od kwoty brutto.
 5. Po zaksięgowaniu zadatku, potwierdzamy e-mailem, przyjęcie zamówienia.
 6. Brak wpłaty zaliczki w określonym terminie, anuluje rezerwację i kończy ważność oferty.
 7. Wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
 8. Nie pobieramy kaucji za powierzony klientowi sprzęt.
 9. Płatność końcowa pobierana jest przy demontażu i odbiorze sprzętu.
 10. Dopuszczamy płatność za wykonaną usługę z odroczonym7 dniowym terminem.

 

 

MONTAŻ I DEMONTAŻ

 1. Na 7 dni przed dokonaniem usługi, ustalamy z klientem dogodny termin i czas dostarczenia  sprzętu wymienionego w umowie.
 2. Klient zobowiązany jest do udostępnienia miejsca dostawy/montażu, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.
 3. W przypadku, gdy montaż wymaga dodatkowych prac np. wyrównania terenu, a klient nie poinformował nas o tym, możemy naliczyć dodatkowe koszty lub odstąpić od umowy z winy zamawiającego w trybie natychmiastowym.
 4. Wszelkie zmiany w ustawieniu namiotu, podłogi, sprzętu, nieujęte w umowie są dodatkowo płatne.
 5. Wymagamy aby przy montażu i demontażu, obecna była osoba reprezentująca klienta upoważniona do podpisania odbioru protokołu. Brak takiej osoby lub kontaktu z nią, może skutkować rozwiązaniem umowy.
 6. Wszystkie uwagi związane ze zgodnością zamówienia należy zgłaszać ekipie podczas montażu. Uwagi zgłaszane w późniejszym terminie, nie będą brane pod uwagę.
 7. Zleceniodawca ma prawo zmienić termin i godzinę montażu namiotów, w przypadku złych warunków pogodowych np. silny wiatr.

 

TRANSPORT SPRZĘTU  

 • Transport namiotów, podłóg i wyposażenia dokonujemy wyłącznie własnym taborem.
 • Do usługi wynajmu namiotów i wyposażenia doliczany jest koszt transportu, uzależniony jest od liczby kilometrów dzielących naszą siedzibę od miejsca dostawy sprzętu.
 • W przypadku, gdy sytuacja wymaga tzw. transportu wewnętrznego, przewożenia, przenoszenia sprzętu w obrębie miejsca zamówienia, lub przeładunku na inny transport – stanowi to dodatkowy koszt i ustalany jest indywidualnie.

 

 

ZASADY UŻYTKOWANIA

1  Zleceniobiorca zwraca sprzęt w stanie niepogorszonym, ponad normalne zużycie.

 1. Zleceniobiorca odpowiada za uszkodzenia spowodowane w okresie wynajmu typu: rozdarcia, trwałe zabrudzenia, uszkodzenia konstrukcji, zalania, z winy klienta oraz działaniem osób trzecich.
 2. Zabrania się używania wynajmowanego sprzętu do innych celów niż wymieniono w umowie np. do zadaszenia grilla oraz zaniedbania jak np. zalania tapicerowanych krzeseł, stołów, ław, drewnianej podłogi.
 3. Zamawiający zobowiązany jest do nadzoru nad wynajmowanym sprzętem.
 4. Zniszczony przez klienta przedmiot, podlega odkupieniu na jego koszt, zaś cenę ustala wynajmujący.
 5. Przedmioty zniszczone lub uszkodzone, nie mogą być odkupione, naprawione przez klienta, bez wyraźnej zgody wykonawcy.

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 1. Zabrania się demontażu kluczowych dla ludzkiego bezpieczeństwa elementów typu: odciągi, obciążniki, linki, inne. Wymagana jest od klienta kontrola stanu zabezpieczeń, aby wykluczyć ingerencję osób trzecich.
 2. W przypadku silnego wiatru oraz gwałtownej burzy, klient jest zobowiązany do ewakuacji wszystkich osób przebywających w namiocie, do bezpiecznego miejsca.
 3. W celu bezpiecznego i prawidłowego użytkowania powierzonego sprzętu, zawsze udzielamy klientowi, ustnych i pisemnych informacji z zakresu właściwego postępowania w sytuacjach awaryjnych.
 4. Na terenie wynajmowanych namiotów i wyposażenia, klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich zasad BHP i PPOŻ.
 5. Zleceniodawca może zapewnić, za odpłatnością, opiekę techniczną nad wynajmowanym sprzętem, dyżur elektryka, bezpieczne otwieranie i zamykanie ścian namiotu, poprawne reagowanie podczas burzy.
 6.  Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od umowy za porozumieniem stron, w przypadku  groźnych warunków  atmosferycznych np. silne  wiatry, gwałtowne burze.                                                                                                                                                                                                 

 

 

GWARANCJA WYSOKIEJ JAKOŚCI  USŁUG

 1. FIRMA HANDLOWA PLUS OFIARA MAŁGORZATA gwarantuje wykonanie usług na poziomie najwyższym.
 2. Oferuje dobry stan techniczny oraz wizualny wynajmowanych namiotów i sprzętu, a także prawidłowe jego działanie, podczas całego okresu wynajmu.
 3. FIRMA HANDLOWA PLUS OFIARA MAŁGORZATA jest administratorem danych osobowych klientów.
 4. Wszelkie dane osobowe pozyskane od klientów, nie są udostępniane podmiotom trzecim.
 5. Firma pozyskuje jedynie te dane osobowe, które są niezbędne do realizacji przedmiotu umowy.